Péče o seniory

Poskytujeme takové činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Patří mezi ně nácvik činností sebeobsluhy, péče o zdraví, zajištění vlastní bezpečnosti, organizování vzdělávání a volného času, činnosti zdokonalující komunikační a pohybové schopnosti.

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

Zúčastňujeme se akcí pořádaných městem a jinými organizacemi, jako například Den města, Den sociálních služeb, besedy v Městské knihovně, rozsvěcování vánočního stromu. Kromě těchto akcí chodíme s uživateli na procházky do města, parku, cukrárny, vinotéky nebo v létě na zmrzlinu a na koupaliště.  V rámci různých sportovních či kulturních akcí navštěvujeme i jiná podobná zařízení v našem okolí. Každoročně pořádáme předvelikonoční turnaj v Člověče, nezlob se, kde naopak zveme uživatele z jiných zařízení k nám. Několikrát do roka uživatelům zpestří pobyt žáci a studenti místních škol kulturním programem. Individuálně mohou uživatelé využít po dohodě služební automobil s řidičem za účelem návštěvy jemu blízkého prostředí. Tato služba je zahrnuta do fakultativních služeb. Každý měsíc k nám přichází odsloužit mši katolický kněz, který v případě zájmu navštíví uživatele i na pokoji. 4x do roka dochází také evangelický kněz.
 

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Provádíme dle potřeby aktivní a pasivní aktivizaci uživatelů spočívající v jednoduchém procvičování končetin, nácviku úchopů, chůze, pohybu na vozíku pod dohledem zdravotnického personálu.

Rozvoj jemné motoriky podporujeme různými terapeutickými pomůckami, k dispozici máme také terapeutickou pannu, která je mezi uživateli oblíbená.
 

Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

Nabídku běžně dostupných služeb jako jsou obchody, pošta, lékárna, kadeřnictví, ordinace odborných lékařů apod. máme včetně adres a otevírací doby k dispozici na každém oddělení. Využíváme také dalších nabídek ve formě letáků a pozvánek ke kulturním akcím. Pomoc a podporu při využívání těchto služeb poskytujeme formou doprovodů, telefonického domlouvání a objednávání služeb.
 

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Podporujeme kontakt s rodinou a blízkými takřka neomezenou návštěvní dobou, jsme nápomocni při kontaktování formou telefonického hovoru, nebo napsání dopisu. Každoročně pořádáme Domovské setkání, na které zveme rodinné příslušníky a blízké osoby našich uživatelů. S rodinami se snažíme spolupracovat také v rámci plnění individuálních plánů uživatelů.
 

Základní sociální poradenství

Sociální pracovnice poskytuje uživatelům základní sociální poradenství, pomoc v jednání a vyřizování jejich záležitostí a potřeb v tomto rozsahu:
 
  • zajišťuje veškeré úkony potřebné pro zajištění nástupu, přemístění, či ukončení pobytu,
  • pomáhá při komunikaci se správními orgány a soudy, atd.,
  • pomáhá vyřizovat korespondenci,
  • nabízí uživatelům pomoc při objasňování a uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
  • zajišťuje pozůstalostní řízení, pokud tak neučiní rodinní příslušníci či opatrovník,
  • poskytuje informace o příspěvku na péči, o důchodech,
  • vyřizuje žádosti o příspěvky na péči, případně podává žádosti o jeho zvýšení, změnu dosílky důchodu do domova, dávky hmotné nouze, hlášení změny trvalého pobytu, nové osobní doklady – nové občanské průkazy,
  • na žádost uživatelů jim zakládá tzv. „Depozitní účet“. Uživatel má tak možnost si uložit do trezoru Domova své finanční prostředky a je mu veden depozitní účet, na kterém je zaznamenáván veškerý pohyb peněz. Z tohoto účtu má uživatel možnost si své peníze kdykoliv vybírat a ukládat, platit z něj léky, nákupy, faktury aj.,
 

Lékařskou péči

Lékařskou péči zajišťujeme prostřednictvím praktického lékaře MUDr. Ivety Švestkové (tel. 555 502 510) v ambulanci našeho zařízení 2x týdně a psychiatrem 2x za měsíc. V případě potřeby zajišťujeme vyšetření a ošetření ve zdravotnickém zařízení nebo jiné odborné ambulanci.

Zdravotní péči poskytujeme našim uživatelům na základě indikace lékaře. Provádíme chystání a podávání léčivých přípravků v různých formách, aplikaci inzulínu, převazy, měření fyziologických hodnot, hodnocení rizika vzniku dekubitů, dehydratace a pádů. Dále provádíme aktivizační cvičení jako prevenci imobilizačního syndromu.

Zdravotní péči zajišťujeme prostřednictvím vlastních plně kvalifikovaných zdravotnických pracovníků v době od 6.00 do 22.00 hodin. Akutní zdravotní péči v nočních hodinách zajišťuje Rychlá záchranná služba na základě telefonické výzvy vyškolených a kvalifikovaných pracovníků v přímé péči, kteří jsou k dispozici nepřetržitě.
top