Pravidla pro uzavření smlouvy o poskytování sociální služby

Uzavření smlouvy předchází jednání mezi žadatelem o službu (dále jen žadatel) a Domovem Vítkov (dále jen poskytovatel). Zpracování návrhu Smlouvy a jednání se zájemcem o uzavření smlouvy provádí sociální pracovník.

Smlouva je platná pouze s podpisem poskytovatele – zastoupeného ředitelkou zařízení či jejím zástupcem a musí být opatřena razítkem organizace a na druhé straně podpisem žadatele nebo jeho zákonného zástupce.

Při uzavírání smlouvy vycházíme jak ze zákona o sociálních službách, tak z občanského zákoníku, který je postaven na principu rovnosti subjektů vstupujících do procesu poskytování sociálních služeb. Všechny povinnosti z ní vyplývající jsou pro obě zúčastněné strany právně vymahatelné.

Základní vzor Smlouvy o poskytování sociální služby lze formou písemných očíslovaných dodatků měnit a přizpůsobovat individuálním potřebám uživatele.

Žadateli je sociálním pracovníkem důkladně vysvětlen obsah smlouvy, a to pro něj přijatelnou a srozumitelnou formou. Obsah smlouvy je vysvětlen také i osobám doprovázejícím žadatele při jednání (rodinní příslušníci, opatrovník, zmocněnec, apod.).  

Smlouva musí nést označení typu sociální služby. Smlouva je vyhotovena ve dvou/třech vyhotoveních s platností originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Smlouva u Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem, je uzavíraná na dobu neurčitou, která začíná běžet přijetím žadatele do zařízení. Za podmínek uvedených ve Smlouvě je možné ji vypovědět.

Smlouva u Chráněného bydlení je uzavřena na dobu určitou s možností jejího dalšího prodloužení.

Za podmínek ve Smlouvě je možné ji vypovědět.

Zastavte se u nás

Domov Vítkov
příspěvková organizace
749 01 Vítkov, Lidická 611

Napište nám

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zavolejte nám:
Tel.: +420 556 312 060


vazkacert