Pravidla společného soužití

OBSAH:

 1. Úvodem
 2. Obecná ustanovení
 3. Uživatel chráněného bydlení
 4. Poskytovatel služby
 5. Pomoc s přípravou stravy, zajištění stravování
 6. Společné ostatní nákupy
 7. Klíče a jejich užívání
 8. Návštěvy
 9. Chov domácích zvířat
 10. Odpovědnost za škodu
 11. Podávání stížností
 12. Používání vlastních elektrospotřebičů

1.    Úvodem

Sociální služba chráněné bydlení je poskytována celoročně ve městě Vítkov ve dvoupodlažním domě – ve třech samostatných bytech na ulici Boženy Němcové 786, 749 01 Vítkov a v třípokojových bytech v panelové zástavbě na adresách Wolkerova 838, Wolkerova 836. Služba je poskytována formou komunitního bydlení.

Úkolem chráněného bydlení je zajišťovat pobytové služby sociální péče s celoročním provozem osobám se zdravotním postižením. Individuálně podporujeme uživatele v jejich samostatnosti při zvládání běžných denních činnostech.

2.    Obecná ustanovení

Pravidla soužití obsahují zásady pro zabezpečení klidného soužití uživatelů naší sociální služby, upravují vzájemné vnitřní vztahy mezi uživateli a pracovníky služby při zachování lidských a občanských práv. Jsou závazná pro všechny uživatele, pracovníky.

Na úpravě Pravidel soužití se mohou podílet svými připomínkami uživatelé, pracovníci, případně i zákonní zástupci uživatelů. Projednání těchto připomínek je v kompetenci vedoucího sociální služby.

3.    Uživatel chráněného bydlení

 • dodržuje zásady společného soužití, tzn., že neobtěžuje ostatní uživatele nepřiměřeným hlukem, pachy a nepořádkem, a tak vytváří podmínky, které zaručují všem uživatelům nerušené soužití,
 • v době nočního klidu (od 22.00 hod. do 6.00 hod.) nesmí rušit ostatní uživatele zvýšeným hlukem, nebo jiným nevhodným jednáním (např. zvýšenou hlasitostí rádia, TV apod.),
 • spolupracuje s pracovníky na své zodpovědnosti a samostatnosti při plnění sebe obslužných prací v domácnosti a společenských aktivitách,
 • respektuje pomoc, podporu pracovníků sociální služby,
 • je zodpovědný za pravidelné navštěvování svého ošetřujícího lékaře a dodržuje jeho léčebné pokyny,
 • ve svém bytě užívá řádně svůj pokoj a společné prostory bytu, domu a zahrady (koupelna s WC, chodba, schodiště, obývacího pokoje, a kuchyně a sklepních prostor),
 • v bytě ani domě není možné provádět svévolně jakékoliv stavební úpravy,
 • při odchodu z pokoje a bytu, zkontroluje, zda jsou vypnuté elektrické spotřebiče (elektrický sporák, rychlovarná konvice, žehlička, televize, rádio,
 • uživatelé bytů na Wolkerové ulici jsou dále povinni se seznámit a dodržovat Domovní řád bytového domu,
 • šetří s energií a vodou,
 • nepožívá alkohol v takovém množství, které by omezovalo ostatní uživatele bytu,
 • nepožívá žádné omamné látky,
 • z bezpečnostních důvodů kouří pouze v prostorách k tomu určených:
  • CHB dům – pouze v prostorách zahrady a balkónu, 
  • CHB byty – pouze na balkóně,
 • pracovníkovi ve službě oznámí vycestování mimo Vítkov, nepřítomnost v době nočního klidu mimo svůj byt,
 • respektuje soukromí spolubydlících a do jejich bytů a pokojů vstupuje jen s jejich svolením, nebere a nepoužívá bez dovolení jejich osobní věci,
 • je povinen svému spolubydlícímu na dvoulůžkovém pokoji umožnit přístup do pokoje,
 • je povinen ostatním spolubydlícím v bytě umožnit vstup,
 • je povinen pracovníkovi umožnit vstup do bytu po sdělí jeho účelu, 
 • uživatel je zodpovědný za své osobní věci,
 • prádlo se suší na k tomu vyhrazeném místě – na zahradě, balkóně a ve svém pokoji,
 • úmyslně nepoškozuje vybavení domu a bytů, případné poškození vybavení nahlásí pracovníkovi ve službě,
 • ve společných prostorách domu nedělá nepořádek, nechová se násilně
 • a svým nevhodným chováním nenarušuje soužití (např. agresivitou, fyzickým napadením, krádeží, hlukem, pachem, kouřením),
 • nezneužívá důvěry ostatních uživatelů ve svůj prospěch, a to jak z hlediska manipulace, tak z hlediska financí,
 • společné prostory bytu a domu uklízí nebo se podílí na úklidu dle dohody,
 • do domu, bytu pouští pouze osoby jemu známe a jen se souhlasem spolubydlícího
 • podílí se aktivně na společném stravování, pokud má daný den službu (v případě,
 • že uživatel ví, že v den své služby nebude přítomen u přípravy společného oběda,
 • lze službu po dohodě vyměnit),
 • udržuje čistotu a pořádek ve společně užívaných prostorách a v zájmu společného soužití dbá na osobní hygienu, čistotu oděvů, prádla a obuvi,
 • nese odpovědnost za věci, které jsou jemu zapůjčeny do užívání, ztrátu nebo poškození ohlásí pracovníkovi služby ihned po zjištění,
 • odhrnuje sníh z teras, balkónů a přístupových komunikací příslušných k jednotlivým bytům (domům),

4.    Pracovníci služby

 • pracovník služby se zavazuje jednat s uživatelem vždy jako s rovnoprávným plnohodnotným člověkem a respektovat jeho lidskou důstojnost a práva,
 • pracovník služby se zavazuje informovat uživatele o záležitostech, které se ho týkají, takovým způsobem, kterému je schopen v přijatelné míře porozumět,
 • pracovník služby umožní uživateli v maximálně možné míře rozhodovat
 • o záležitostech týkající se jeho osoby a spolurozhodovat o rozsahu a způsobu poskytované služby,
 • pracovník služby se zavazuje postupovat v souladu se směrnicemi a pracovními postupy sociální služby,
 • pracovník služby, který má přístup k osobní dokumentaci uživatele, je vázán mlčenlivostí,
 • pracovník služby je povinen pečovat o svěřený majetek,
 • pracovník služby se zavazuje neprodleně hlásit závady (opotřebení) nebo neúmyslné poškození kompetentním osobám poskytovatele, který se zavazuje tyto odstranit v co nejkratší době na náklady poskytovatele

5.    Poskytování stravování

Pracovník služby zajišťuje poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Strava odpovídá věku, zásadám racionální výživy. Tento výběr je předmětem Smlouvy o poskytování sociální služby.  Krátkodobé změny jsou pak předmětem IP.

 • Pomoc s přípravou stravy

Způsob stravování je v CHB Vítkov zajišťován formou individuálního nebo společného stravování. Uživatel má právo na pomoc při přípravě stravy v přiměřené době. Pracovníci CHB pomáhají s přípravou stravy v bytech uživatelů.

 • Individuální stravování

Pokud se uživatel rozhodne stravovat individuálně, pak s podporou či dopomocí pracovníka nakupuje potraviny a připravuje si celodenní stravu. Rozsah podpory je sjednán v Plánu podpory uživatele. Uživatel si hradí potraviny sám dle vlastních možností a potřeby.

 • Společné stravování – příprava společného oběda

Pokud mluvíme v CHB Vítkov o Společném stravování jedná se vždy jen o společnou přípravu oběda v jednotlivých bytech uživatelů, snídaně a večeře si připravují uživatelé samostatně s podporou či dopomocí pracovníka.

Vyúčtování stravování provádějí tzv. garanti bytů, tak jak je to uvedeno ve „Vnitřním řádu pro nakládání s majetkem uživatelů a stanovení cen služby“.

6.    Společné ostatní nákupy

Pokud hovoříme v CHB Vítkov o Společných ostatních nákupech, pak se jedná vždy o společný nákup např. čisticích prostředků, hygienických pomůcek a jiných věci dle společné dohody mezi spolubydlícími, kromě potravin. S nákupy těchto věcí pomáhají garanti bytů v jednotlivých bytech uživatelů.

Vyúčtování provádějí garanti bytů, tak jak je to uvedeno ve „Vnitřním řádu pro nakládání s majetkem uživatelů a stanovení cen služby“.

7. Klíče a jejich užívání

Každý uživatel má k dispozici 1 klíč od hlavních vstupních dveří do domu a 1 klíč od svého pokoje. Od dveří domu i od pokoje převezme uživatel klíč hned po nastěhování do bytu od vedoucího služby.

Při ztrátě klíče je uživatel povinen o této skutečnosti ihned informovat pracovníka služby CHB Vítkov. Uživatel nesmí předat klíče třetí osobě. Náhradní klíče od domu a pokojů, jsou uloženy v uzamykatelné místnosti CHB Vítkov. Bez souhlasu vedoucího služby nepořizuje kopie klíčů, nikomu nedává klíč od domu ani od bytu.

Použití náhradních klíčů za nepřítomnosti uživatele je možné ve výjimečných případech, jako jsou havárie nebo při podezření na zdravotní problémy uživatele. O takovém postupu musí být vždy vyhotoven písemný záznam.

Po ukončení pobytu uživatele v CHB Vítkov je uživatel povinen vrátit všechny svěřené klíče vedoucímu služby. V opačném případě mu bude vyčíslena škoda, kterou uhradí ze svých finančních prostředků (výměna zámku, klíče pro pracovníky a své spolubydlící, rezervní klíče).

Při ztrátě klíče nebo poškození zámku od bytu nebo domu je uživatel povinen uhradit vzniklé náklady na zhotovení nových klíčů a zámku pro vlastní potřebu, pracovníky (zapečetěný rezervní klíč) a další spolubydlící.

8. Návštěvy

Uživatel může přijímat návštěvy ve svém pokoji (po dohodě se svým spolubydlícím).

Po dohodě s ostatními uživateli lze přijímat návštěvy i v místnostech k tomu určených (obývací pokoj – společenská místnost). Za příznivého počasí může uživatel s návštěvou pobývat v zahradě.

Návštěvy uživatele nesmí rušit klid a pořádek ostatních uživatelů. V případě nevhodného chování návštěvníka, může být tento návštěvník vykázán pracovníkem služby.

9. Chov domácích zvířat

V domě na ul. Boženy Němcové a v bytech na ul. Wolkerova lze chovat psy, kočky a jiná domácí zvířata pouze se souhlasem spolubydlících v bytě a vedoucího služby.

10. Odpovědnost za škodu

Uživatel je odpovědný za škody, které vznikly úmyslně nebo z nedbalosti nerespektováním pokynů a doporučení pracovníků. Svéprávný uživatel je povinen zaplatit vzniklou škodu na základě dohody s poskytovatelem ze svých finančních prostředků. U uživatele omezeného ve svéprávnosti a informovaností jeho opatrovníka je povinen zaplatit vzniklou škodu na základě dohody s poskytovatelem ze svých finančních prostředků.

Do odpovědnosti za škodu se nevztahují škody vzniklé v důsledku zdravotního postižení uživatele.

11. Podávání stížností

Každý uživatel a pracovník má právo stěžovat, připomínkovat nebo dávat podněty na záležitosti týkající se kvality a způsobu poskytování sociální služby, na pracovníky, na ostatní uživatele, a další osoby.

Podávání a vyřizování stížností se řídí Směrnicí č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsobem poskytování sociální služby.                   

12. Používání vlastních elektrospotřebičů

Každý uživatel může po dohodě s vedoucím služby používat ve svém pokoji vlastní elektrospotřebiče, pokud to umožní prostorové podmínky konkrétního pokoje a pokud tím nebude narušeno soužití spolubydlícího.

Každý spotřebič musí být zaevidován klíčovým pracovníkem do programu Preuss - Depozita a musí být předkládán k pravidelné revizi, viz. Pravidla pro hospodaření s majetkem uživatelů.

V případě špatného technického stavu spotřebiče si poskytovatel vyhrazuje právo vyřadit takový spotřebič z užívání. Revizi zprostředkuje poskytovatel. Revize je hrazena z finančních prostředků organizace Domov Vítkov, p. o.

Zastavte se u nás

Domov Vítkov
příspěvková organizace
749 01 Vítkov, Lidická 611

Napište nám

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zavolejte nám:
Tel.: +420 556 312 060


vazkacert