Úvod
images/pozadi1.jpg

k zalozce domov pro seniory

Domov pro seniory

Více informací...

k zalozce domov se zvl rezimem

Domov se zvláštním režimem

Více informací...

k zalozce chbydleni

Chráněné bydlení

Více informací...
k zalozce jaxestatuzivatelem
 

Jak se stát našim uživatelem

 Vážené rodiny našich uživatelů,
usnesením Vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1325 o změně krizového opatření vláda zrušuje s účinností ode dne 16. prosince 2020 zákaz vycházení uživatelů sociálních služeb.
tato pravidla aplikují výše uvedené usnesení Vlády České republiky
Na tyto situace nejsme standardně vybaveni, ale věřte, že děláme maximum, které nám současné podmínky povolují.
Pravidla pro pobyt uživatelů mimo areál Domova v nouzovém stavu
 1. Uživatelé zařízení jsou výše uvedeným Usnesením povinni při pohybu mimo areál Domova používat v průběhu pobytu mimo areál Domova respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 1. O zakoupení respirátorů je možné požádat s předstihem sociální pracovnici dané služby.
 1. Doporučená doba použití respirátorů výrobci, činí při běžné prevenci nejdéle 4 hodiny. Na pobyt nad 6 hodin je tedy uživatel povinen pořídit si minimálně 2 respirátory podle délky pobytu mimo Domov.
 1. Pro snadnou identifikaci, zda se jedná o pobyt do, nebo nad 6 hodin rozlišujeme pro účely těchto pravidel tyto pojmy:
  „vycházkou (procházkou)“ – krátkodobé opuštění Domova do 6 hodin
  „nepřítomnost“ – opuštění Domova v rozsahu nad 6 hodin s povinnostmi uvedenými dále
 1. Pracovníci sociálních služeb vedou evidenci uživatelů odcházejících z Domova na vycházku a nepřítomnost mimo Domov a odchody a příchody zaznamenávají. Uživatel je povinen za účelem evidence svůj odchod oznámit.
 1. Abychom mohli včas připravit uživatele na vycházku/nepřítomnost tak, aby předávání uživatelů rodině a jeho návratu do naší péče nebránilo běžnému chodu zařízení a péči o další uživatele, doporučujeme uživatelům a rodinám předchozí domluvu s vedoucími oddělení (odd. A na tel. 739 523 798 p. Kukolová, odd. B tel. 734 871 028 p. Konečná), které jsou povinny tyto činnosti koordinovat.
 1. Pro aplikaci Usnesení Vlády, jsme uvolnili maximální počet prostorů, které nám dispozice budovy umožňují k vyčlenění karanténních prostor. V celém Domově máme tak k dispozici 2 pokoje. V případě požadavku uživatele na nepřítomnost, musí být toto předem dohodnuto s výše uvedenými pracovníky. Jestliže je kapacita karanténních pokojů obsazena uživateli, kteří požádali o nepřítomnost mimo zařízení dříve a pobývají ve dvoulůžkovém pokoji, nemůžeme pobyt mimo zařízení v požadovaném termínu umožnit. Vždy se však budeme snažit nabídnout jiný možný termín.
 2. Jestliže uživatel poruší dohodu o návratu do 6 hodin, pobývá na dvoulůžkovém pokoji a z kapacitních důvodů není volný karanténní, je ubytován na svém pokoji a s ním je v karanténě i jeho spolubydlící. Prosíme tedy o maximální ohleduplnost.
 1. Bezprostředně po návratu je uživatel ubytován v karanténním pokoji.
 1. Je-li uživatel ubytován ve svém jednolůžkovém pokoji, je tento považován za karanténní.
 1. Třetí den karantény je uživateli proveden PCO test. Další test je zopakován po dalších 4 dnech. Karanténa je ukončena v případě negativních výsledků obou testů. Trvá tedy 7 dnů. Testování a karanténa jsou povinné výše uvedeným Usnesením Vlády ČR a je jím podmíněno umožnění vycházky či nepřítomnosti.
 1. V případě pozitivního testu, oznamujeme tuto skutečnost praktickému lékaři uživatele. Jestliže uživatel bude vykazovat příznaky onemocnění dříve, může být test proveden dříve.
Děkujeme, že respektujete tako pravidla. Věříme, že se nám společnými silami podaří ochránit uživatele i všechny, kteří zajišťují jejich základní potřeby.  
Ve Vítkově dne 15.12.2020                                                                                                                                                                                            Bc. Hana Grodová, ředitelka
 
Znění pravidel naleznete zde.
 
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1336 o zrušení krizových opatření s účinností od 16. prosince 2020 naleznete zde.

Vážení návštěvníci,

je nám velice líto, ale na základě Rozhodnutí Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě, nemůžeme od pátku 11.12.2020 umožnit návštěvy uživatelům z oddělení B3. Na tomto oddělení z důvodu prokázaného onemocnění COVID- 19 probíhají karanténní opatření. Návštěvy je možné povolit, až po skončení těchto opatření.

Děkuji za pochopení 

Bc. Hana Grodová, ředitelka

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů,

testování na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 Vám bezplatně provede zdravotní sestra našeho Domova. Z personálních důvodů jsme Vám schopni zajistit testování pro návštěvní hodiny pouze ve 14.00 a 15.00 hodin.  Bezprostředně po provedení testu, budete vyzváni s ohledem na preventivní opatření směřující k ochraně našich uživatelů a personálu, na vyčkání výsledku testu venku před budovou mimo vnitřní prostory Domova. Návštěvu uvnitř budovy budete moci abslovovat až po prokázání negativního výsledku.

Výsledek testu se projeví přibližně za 7 - 10 minut (řídíme se návodem k použití stanoveným výrobcem).

Vzhledem k čekací době na výsledek testu, Vám doporučuji dostavit se na rezervovanou návštěvu o 10 - 15 minut dříve tak, abychom Vám mohli umožnit využití co nejdelšího času s Vašimi nejbližími.

Jestliže nechcete využít možnost testování našim personálem spojeným s výše uvedenými podmínkami, nebo vyčkávat na výsledek testu, případně jste objednaní na jiný čas, můžete si opatřit svůj vlastní test a po doložení potvrzení o provedeném testování s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin, budete moci návštěvu vykonat bez čekání ihned po provedených dalších opatřeních uvedených v Pravidlech pro návštěvy .

Seznam nejbližích odběrových míst, kde můžete test před vykonáním návštěvy absolvovat naleznete zde:  UZIS | Přehled odběrových míst | AG

Děkuji za pochopení a společně se všemi zaměstnanci Vám všem přejeme krásné a klidné adventní dny plné zdraví a pohody. 

Bc. Hana Grodová, ředitelka             

advent

  

 

Vážení návštěvníci,

na základě Rozhodnutí Krajský hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě ze dne 20.11.2020, nemůžeme dne 5.12.2020 umožnit návštěvy na oddělení B3. Na tomto oddělení z důvodu prokázaného onemocnění COVID- 19 probíhají do 5.12.2020 24:00 hod. karanténní opatření. Návštěvy je možné povolit, po skončení těchto opatření a pro provedení desinfekce prostor dne 6.12.2020 od 14.00 hodin.

Děkuji za pochopení 

Bc. Hana Grodová, ředitelka

 

 

 Vážení návštěvníci,

na základě usnesení Vlády ČR ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264, se zákaz návštěv v našich službách domov pro seniory a domov se zvláštním režimem nevztahuje na "osoby, které se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přitomnosti antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento poždavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodiny před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu veru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, teré v době 90 dnů přede dnem návtěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splnující tento požadavek může vykonat návtěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele".

V SOUČASNÉ DOBĚ NEMÁME K DISPOZCI BLIŽŠÍ INFORMACE KE ZPŮSOBU PROVÁDĚNÍ A FORMĚ ÚHRAD ZA PROVEDENÉ TESTY. JAKMILE JE ZE STRANY MPSV OBDRŽÍME, BUDEME VÁS NEPRODLENĚ INFORMOVAT.
Děkuji za pochopení Bc. Grodová H., ředitelka

S přihlédnutím k současnému vývoji jsme základě § 15 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, stanovili pro zajištění bezpečí a ochrany života a zdraví našich uživatelů a personálu proti onemocnění virovou nákazou COVID-19  tato níže uvedená pravidla pro návštěvy: 

 • Návštěva je umožněna poté, co se osoba podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin, nebo absolvovala vlastní PCR vyšetření s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin  a doloží o tom doklad, nebo v době 90 dnů prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
 • Výjimky z návštěv z důvodu psychického stavu a sociální situace ještě před vykonáním návštěvy posuzuje s uživatelem sociální pracovník ve spolupráci s dalšími pracovníky Domova, nebo praktický lékař, případně psychiatr a psycholog uživatele. Výjimku následně potvrzuje ředitelka Domova a vztahuje se na ni podmínka bodu výše.
 •  Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení, nebo v místnostech vyčleněné pro tento účel. V případě, že to není možné z důvodu zdravotního stavu uživatele, probíhají na pokojích uživatelů.
 • Z důvodu prováděných následných ochranných opatřeních (dezinfekce prostor, větrání, úklid aj.) a v návaznosti na personální zajištění, je možné návštěvy vykonat denně v časech od 10.00, od 14.00 a od 15.00 (výjimku tvoří návštěvy u uživatelů v terminálním stadiu, zde je možné vykonat návštěvu po dohodě s níže uvedenými kontaktními osobami Domova i v jiný čas).
 •  Ve stejném čase lze při současnému vývoji epidemiologické situace umožnit u každého uživatele návštěvu 1 osoby, kdy je možné z důvodu hodných zřetele, např. navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod, připustit výjimku.
 • Abychom co nejvíce ochránili naše uživatele a pečující personál, uvolnili jsme maximální počet prostorů, které nám dispozice budovy umožňují k vyčlenění samostatných oddělený prostor. V jeden den jsme za současné situace uvnitř budovy schopni umožnit návštěvu ve stejném čase max. 4 uživatelům Domova a délka návštěvy je stanovena na max. 30 minut.
 • Abychom Vám mohli zajistit vhodné podmínky pro návštěvu, připravit uživatele k návštěvě, nebo zabránili naplnění maximální kapacity místností vyhrazené pro návštěvy, zarezervujte si prosím předem termín a čas návštěvy v pracovní dny od 8:00 – 15:00 telefonicky, nebo osobně u vedoucích oddělení (odd. A na tel. 739 523 798 p. Kukolová, odd. B tel. 734 871 028 p. Konečná).
 • Vstup k uživatelům je z důvodu zajištění bezpečí a ochrany života a zdraví našich uživatelů možný pouze přes recepci, a to po splnění těchto podmínek:
  - Osobě navštěvující uživatele je změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37.00 °C, nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nelze připustit její přítomnost u uživatele. 

  - Provedené desinfekci rukou.
  - Provedeném dotazování na symptomy onemocnění COVID-19, kdy svou přítomnost návštěva zapíše do Evidence návštěv u recepce, kde podepíše čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 •  Návštěva bude mít nepřetržitě po celou dobu návštěvy nasazenou vlastní bariérovou ochranu nosu a úst ve formě respirátoru FFP2 nebo KN95. Dále bude mít po celou dobu návštěvy oblečený návštěvnický plášť, který po odchodu vhodí do nádoby u recepce. Uživatelům je v zájmu ochrany zdraví a života, doporučeno mít po dobu návštěvy nasazenou bariérovou ochranu nosu a úst.
 • Z důvodu ochrany života a zdraví našich uživatelů žádáme návštěvy, aby po dobu návštěvy nepodávali uživatelům do úst žádné potraviny. Rádi jim přinesené potraviny předáme.
 • Veškeré přinesené věci určené uživateli (např. potraviny, drogerie, oděvy, dárky aj.) předá návštěva personálu k provedení desinfekce. Je možné převzít pouze balíčky, které budou zabaleny v ochranném obalu (např. igelitové tašce, plastové krabici) umožňující provedení desinfekce jejich povrchu. Tyto věci budou uživatelům předávány s 2 denním časovým odstupem. Povoleny jsou pouze potraviny či vánoční cukroví trvanlivého charakteru, nikoliv potraviny, vyžadující skladování v určité teplotě, nebo podléhající rychlé zkáze (např. zákusky, chlebíčky, uzeniny aj.). Nedoporučujeme do „balíčku“ vkládat cennosti a finanční hotovost.
 •  Při pobytu v areálu Domova mohou návštěvy využívat pergoly a místa určená k sezení za předpokladu dodržování rozestupu min. 2 m od ostatních osob pohybujících se ve venkovních prostorách.
 • Pro návštěvy jsou vyhrazeny pouze toalety určené pro návštěvy ve vestibulu.
 • Návštěvy v doprovodu domácích zvířat není možné.
 • Návštěvy nemůžeme umožnit u uživatelů s podezřením na virové onemocnění COVID-19, nebo s potvrzenou nákazou (výjimkou jsou osoby v terminálním stádiu).
 • Pravidla pro návštěvy budou měněna, nebo upravovány dle aktuální situace šíření onemocnění COVID-19 v České republice a ve světě, nebo dle pokynů Vlády a jejich ministerstev (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí), Krajské hygienické stanice, či zřizovatele organizace – Moravskoslezského kraje.

Děkujeme, že plně respektujete výše uvedená pravidla a věříme, že se nám společnými silami podaří ochránit uživatele i všechny, kteří zajišťují jejich základní potřeby.  

Celé znění pravidel pro návštěvy naleznete zde.

Zastavte se u nás

Domov Vítkov
příspěvková organizace
749 01 Vítkov, Lidická 611

Napište nám

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zavolejte nám:
Tel.: +420 556 312 060


vazkacert