Návrhy smluv o poskytování sociální služby

Napsal Bc. Hana Grodová on .

Uzavření smlouvy předchází jednání mezi zájemcem o službu (dále jen zájemce) a Domovem Vítkov (dále jen poskytovatel). Zpracování návrhu Smlouvy a jednání se zájemcem o uzavření smlouvy provádí sociální pracovník. 

Smlouva je platná pouze s podpisem poskytovatele – zastoupeného ředitelkou zařízení či jejím zástupcem a musí být opatřena razítkem organizace a na druhé straně podpisem zájemce nebo jeho zákonného zástupce. 

Při uzavírání smlouvy vycházíme jak ze zákona o sociálních službách, tak z občanského zákoníku, který je postaven na principu rovnosti subjektů vstupujících do procesu poskytování sociálních služeb. Všechny povinnosti z ní vyplývající jsou pro obě zúčastněné strany právně vymahatelné.

Základní vzor Smlouvy o poskytování sociální služby lze formou písemných očíslovaných dodatků měnit a přizpůsobovat individuálním potřebám uživatele.

Zájemci o službu v Domově Vítkov je sociálním pracovníkem důkladně vysvětlen obsah smlouvy, a to pro něj přijatelnou a srozumitelnou formou. Obsah smlouvy je vysvětlen také i osobám doprovázejícím zájemce při jednání (rodinní příslušníci, opatrovník, zmocněnec, apod.).  

Smlouva musí nést označení typu sociální služby. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Tato Smlouva je uzavíraná na dobu neurčitou, která začíná běžet přijetím uživatele do zařízení. Za podmínek uvedených ve Smlouvě je možné ji vypovědět.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker