Etický kodex

Napsal Bc. Hana Grodová on .

 ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ DOMOVA VÍTKOV

     Účelem Etického kodexu je stanovit standardy chování zaměstnanců a informovat jak uživatele, tak i veřejnost o přístupu, který lze od naší služby očekávat. Etický kodex byl vytvořen nejen jako soubor norem a pravidel, která jsou dodržována při poskytování sociální služby, ale také jako soubor hodnot, které podmiňují naplňování Standardů kvality v našem Domově Vítkov. 
  
  Etické zásady
 
1.  Při výkonu služby dbáme na dodržování lidských práv u skupin i jednotlivců v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv, Listinou základních práv a svobod a v souladu s dalšími základními dokumenty a prameny lidských práv.
2. Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
3. Respektujeme právo každého člověka na seberealizaci v takovém rozsahu, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva u jiných lidí, a usilujeme o vytváření takových podmínek, ve kterých mohou naši klienti svá práva naplňovat.
4. Svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi pomáháme uživatelům v udržení jejich soběstačnosti a případném rozvoji těchto schopností.
5. Nevyžadujeme, ani nepřijímáme dary a žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování o službě nebo narušit profesionální přístup k uživateli nebo jež by bylo možno považovat jako odměnu za práci, která je jeho povinností.
6. Pro všechny pracovníky platí zásada mlčenlivosti jak o uživatelích, tak o organizaci.
 
 Pravidla etického chování pracovníků
  
a) Ve vztahu k uživatelům
 
1. Při kontaktu s uživatelem dodržujeme pravidla slušného chování a běžného společenského styku. Zajímáme se o postavení člověka v rámci rodiny, komunity a společenského a přirozeného prostředí.
2. Individuálním přístupem vedeme uživatele v rámci jejich možností k vědomí odpovědnosti sám za sebe a své jednání.
3. Jednáme s uživateli s úctou a pochopením tak, abychom chránili jejich důstojnost a lidská práva.
4. Pomáháme všem uživatelům se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace.
5. Chráníme a respektujeme právo uživatelů na soukromí a důvěrnost jejich sdělení. Žádnou informaci o uživateli neposkytujeme bez jeho souhlasu.
6. Dbáme na to, aby uživatel obdržel veškeré potřebné informace a služby, na které má nárok, a to nejen od našeho zařízení, ale i od ostatních příslušných zdrojů. Uživatel musí být současně poučen i o povinnostech, které z poskytnutých služeb vyplývají.
7. Hledáme možnosti jak zapojit a podporovat uživatelé v procesu řešení jejich problémů.
8. Naše úloha spočívá především v poskytování podpory uživateli, který má v důsledku svého věku nebo zdravotního problému potíže s naplňováním vlastních zájmů.
9. Uživatelé naší sociální služby mají právo na to, aby informace, které jsou jim poskytovány, byly úplné, nezkreslené a pravdivé, a aby odpovídaly jejich schopnostem a potřebám.
10. Jednáme s uživateli vždy s úctou a respektem k jejich soukromí a individualitě.
11. Dodržujeme profesionální přístup a nenavazujeme s uživateli intimní vztahy.
  
b) Ve vztahu k našemu zaměstnavateli

 1. Odpovědně plníme své povinnosti vyplývající ze závazku k zaměstnavateli a podílíme se na vytváření dobrých pracovních vztahů v organizaci.
2. V rámci svých možností se snažíme zabraňovat jakémukoliv jednání, které poškozuje jméno našeho zařízení.
3. Snažíme se ovlivňovat pracovní postupy tak, aby byla zachována co nejvyšší úroveň poskytované služby.
4. Svou kvalitně odvedenou prací vytváříme podmínky k plnění závazku zaměstnavatele.
5. Informace, které poskytujeme svému zaměstnavateli, musí být úplné, nezkreslené a srozumitelné.
6. Ve veřejném vystupování dbáme na zájmy našeho zařízení a informace, které podáváme, musí být v souladu s našimi kompetencemi.
7. V souvislosti s výkonem zaměstnání nevyžadujeme ani nepřijímáme soukromé dary, úsluhy a laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit naše rozhodování či způsob poskytování služby a narušit profesionální přístup ke svěřeným povinnostem. 
  
c) Ve vztahu ke svým kolegům
 
1. Respektujeme znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků, úzce s nimi spolupracujeme a zvyšujeme tak kvalitu sociální služby.
2. Respektujeme rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborných a dobrovolných pracovníků, nemají-li vliv na výsledek činnosti.
3. Kritické připomínky vyjadřujeme vhodným způsobem na vhodném místě a ve vhodnou dobu.
4. Respektujeme organizační strukturu zařízení a ke všem svým kolegům přistupujeme s úctou a uznáním.
  
d) Ve vztahu k povolání a odbornosti
 
1. Dbáme na udržení a zvyšování prestiže svého povolání.
2. Celoživotním vzděláváním se snažíme neustále zvyšovat odbornou úroveň své práce a prostřednictvím nových přístupů a metod poskytovat našim uživatelům služby, které potřebují.
3. Každý z nás je členem týmu a pro svůj růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů s právem žádat o podporu a poskytovat podporu druhým.
 
e) Ve vztahu ke společnosti
 
1. Máme právo a povinnost upozorňovat příslušné orgány na případy porušování zákonů a oprávněných zájmů občanů.
2. Zasazujeme se o zlepšování životních podmínek a zvyšování sociální spravedlnosti pro uživatele tím, že upozorňujeme na nedostatky a pozitivně ovlivňujeme společenské mínění.
3. Působíme na okolí tak, abychom snižovali možné předsudky veřejnosti vůči našim uživatelům, spolupracujeme s ostatními organizacemi, institucemi, rodinou a celkovou situaci našich uživatelů se snažíme přibližovat běžnému způsobu života ve společnosti.
 
 ZÁVĚR:
 
Etický kodex jako součást vnitřních norem je pro každého pracovníka závazný a jeho nedodržování by bylo posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
 
   „Jsme si vědomi svých odborných i profesních omezení a všech omezení, která vycházejí z prostředí, v němž sociální službu poskytujeme. Pokud s žadatelem o službu či s jejím příjemcem nemůžeme nadále kvalitně spolupracovat, předáváme mu informace o dalších formách péče a podpory, a s lidmi, kteří užívají naše služby, jednáme s pochopením, empatií a s úctou.“

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker