Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Napsal Bc. Hana Grodová on .

Správce osobních údajů

Domov Vítkov, příspěvková organizace, se sídlem Lidická 611,Vítkov, 749 01, IČO 71196951 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje. 

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

 •  Osobní údaje Domov Vítkov, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. 

 Subjekty údajů, účel zpracování osobních údajů, doba uchovávání osobních údajů:

 • Subjekt údajů: Zaměstnanci

Odpovědná osoba za zpracování: mzdová účetní
Osobní údaje: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, lokalita, adresa, místo narození
Účel zpracování: zákon: zák. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, zák. č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách, zák. č. 582/1991 Sb. Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zák. č. 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění, zák. č. 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zák. č. 592/1992 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

 Doba uchování: 45 let

 Osobní údaje se souhlasem zaměstnance: e-mail, telefon, foto
 Účel zpracování se souhlasem: Kontaktování zaměstnance, zpravodaj Domova
 Doba uchování: Po dobu platnosti pracovní smlouvy

 •   Subjekt údajů: Žadatelé o zaměstnání

Odpovědná osoba: mzdová účetní
Osobní údaje: Jméno, příjmení, datum narození, vzdělání, adresa
Účel zpracování: Výběrové řízení - předsmluvní jednání
Doba uchování: Neuchováváme - skartace

 •   Subjekt údajů: Žadatelé o sociální službu

Odpovědná osoba: sociální pracovník
Osobní údaje: Jméno, příjmení, titul datum narození, adresa, tel. číslo, e-mail
Účel zpracování: Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhl. č. 505/2006Sb.
Kontaktování telefonicky nebo e-mailem.
Doba uchování: 3 roky od vyřazení žádosti z evidence 

 •  Subjekt údajů: Uživatelé sociální služby

Odpovědná osoba: sociální pracovník, vedoucí přímé péče, vedoucí oddělení, vedoucí zdravotního úseku
Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné číslo, titul, adresa, rodinný stav, místo narození, číslo OP, vzdělání, pohlaví. Účel zpracování: Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhl. č. 505/2006Sb.
Doba uchování: 10 let od ukončení služby 

 •  Subjekt údajů: Rodinní příslušníci uživatele sociální služby

Odpovědná osoba: sociální pracovník
Osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, Účel zpracování: Pomoc u vyřizování žádosti žadatele, informace o zajištění péče žadatele jiné než je trvalé bydliště, u nekomunikujících žadatelů zajištění přijetí do zařízení, oznámení hospitalizace nebo úmrtí
Doba uchování: 1 rok od ukončení služby poskytované rodinnému příslušníkovi

 •   Subjekt údajů: Dodavatelé - FO

Odpovědná osoba: ekonom
Osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa bydliště nebo sídlo, rodné číslo, telefon, e-mail
Účel zpracování: Uzavření smlouvy, fakturace
Doba uchování: 5 let

 •   Subjekt údajů: Dárci – FO

Odpovědná osoba: ekonom
Osobní údaje: Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště
Účel zpracování: Uzavření darovací smlouvy
Doba uchování: 5 let 

 Pokud Domov Vítkov, příspěvková organizace zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

          - požadovat od Domova Vítkov informaci o zpracování vašich osobních údajů;
          - požadovat umožnění přístupu k  vašim osobním údajům zpracovávaným Domovem Vítkov
          - požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané 
            Domovem Vítkov jsou nepřesné);
          - požadovat vymazání vašich osobních údajů Domovem Vítkov, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
            v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
          - vznést námitku proti zpracování osobních údajů Domova Vítkov
          - požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Domovu Vítkov;
          - podat stížnost dozorovému orgánu.

 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči Domovu Vítkov uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Domov Vítkov:

  Společnost F.S.C BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., IČO 25884646, se sídlem Vítkovická 1994/22, 702 00 Ostrava, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Na uvedeném e-mailu lze pověřence rovněž kontaktovat. Vzhledem k velkému počtu organizací, pro které pověřenec funkci vykonává, Vás žádáme, abyste pro účely komunikace s pověřencem přednostně využívali tohoto e-mailu.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker